Algemene Voorwaarden voor VDV Frame

Dit zijn de algemene voorwaarden (hierna: “Algemene Voorwaarden”) van VDV Frame met maatschappelijke zetel te Eekstraat 29 9240 Zele en ingeschreven in de K.B.O onder nummer BE 0715.531.584. (Hierna: “VDV Frame”). 

Artikel 1 – Toepassingsgebied

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod, elke offerte en elke tot stand gekomen overeenkomst met betrekking tot producten en/of diensten door ons aangeboden. 

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing met uitsluiting van de algemene voorwaarden van de Klant.

Artikel 2 – Offertes

Onze offertes zijn louter indicatief en vrijblijvend en vervallen indien zij niet binnen 30 kalenderdagen werden aanvaard door de Klant. Offertes krijgen pas rechtsgeldigheid als overeenkomst door ondertekening van de offerte door de Klant én door ons. Wij behouden ons bovendien het recht voor om bepaalde opdrachten zonder opgave van reden te weigeren.

Artikel 3 – Prijs en betaling 

De prijs voor onze goederen/diensten is deze vermeld op de offerte. 

Al onze facturen zijn betaalbaar binnen 14 dagen na ontvangst ervan, behoudens indien de offerte een andere vervaldatum bepaalt. Indien wij een voorschot vragen zullen wij onze activiteiten pas aanvatten na ontvangst van het voorschot. 

Voor iedere vertraging in de betaling is de Klant vanaf de vervaldag van de factuur van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een verwijlintrest verschuldigd van 1% per begonnen maand waarbij elke begonnen maand geldt als een volledige maand en zulks onverminderd eventuele schadevergoeding en kosten. Eveneens is van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire vergoeding verschuldigd ten belope van 10% van het factuurbedrag met een minimum van 250 euro als schadebeding, dit zonder voorafgaande ingebrekestelling en bovenop de hoofdsom, de verwijlinteresten, innings-, aanmanings-, vervolgingskosten en onkosten ten gevolge van tijdverlies en gerechtelijke of juridische kosten. Dit schadebeding doet geen afbreuk aan de verplichting de bedongen verwijlintresten te betalen. 

Betwistingen dienen binnen de vijf werkdagen na verzending van de factuur per aangetekend schrijven aan ons kenbaar gemaakt te worden op straffe van onontvankelijkheid.

Artikel 4 - Duur van de overeenkomst en beëindiging

Onze overeenkomsten kunnen worden aangegaan zoals beschreven in onze offertes. De overeenkomst kan ten alle tijde door ons eenzijdig en zonder rechterlijke tussenkomst worden beëindigd ingeval de Klant zich in staat van faillissement of gerechtelijk akkoord bevindt of in geval de klant zijn facturen niet voldoet. 

Artikel 5 – Intellectuele eigendomsrechten

Onze website, logo’s, teksten, foto’s, namen en in het algemeen al onze communicatie zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten die hetzij bij ons, hetzij bij onze toeleveranciers of andere rechthebbenden liggen.

Onder intellectuele eigendomsrechten worden verstaan octrooi-, auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en/of andere (intellectuele eigendoms)rechten, waaronder al dan niet octrooieerbare technische en/of commerciële know how, methoden en concepten.

Het is verboden gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel. Zo de klant bijvoorbeeld onze tekeningen, foto’s namen, teksten, logo’s kleurencombinatie, etc … niet kopiëren of reproduceren zonder onze voorafgaande en uitdrukkelijke schriftelijke toestemming. 

Artikel 6 – Vertrouwelijkheid en Privacy

Wij zijn de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens en verwerken deze conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming;

Voor meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens verwijzen we naar onze Privacy & Cookie Policy.

Artikel 7 – Aansprakelijkheid

Wij zijn niet aansprakelijk behoudens in geval van opzet of grove fout. Bovendien zijn wij  niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade (zoals bv. gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade door bedrijfsstagnatie) waarvan wij in deze voorwaarden onze aansprakelijkheid niet uitdrukkelijk hebben bepaald. Onze aansprakelijkheid van zal in alle gevallen beperkt zijn tot het bedrag van de voor die bestelling bedongen prijs (excl. BTW).

Wij stellen alles in het werk om toegang te verlenen tot de website 24 uur op 24 en 7 dagen op 7. Gelet op de technische kenmerken van het internet en van de informaticamiddelen en gelet op de noodzaak om periodieke onderhouds-, update- of upgradewerkzaamheden uit te voeren, kunnen wij echter geen ononderbroken toegang en dienstverlening garanderen. In geval van normaal aanvaardbare onderbreking of verstoring van de toegang of de dienstverlening, stellen wij alles in werking om dit binnen een zo kort mogelijke termijn te verhelpen. Dergelijke normaal aanvaardbare onderbrekingen of verstoringen zijn eigen aan de dienstverlening via internet en kunnen niet beschouwd worden als tekortkomingen. 

Artikel 8 - Overmacht

In geval van overmacht zijn wij niet gehouden haar verplichtingen na te komen. In dat geval kunnen wij ofwel onze verplichtingen opschorten voor de duur van de overmacht, ofwel de overeenkomst definitief ontbinden. 

Overmacht is elke omstandigheid buiten onze wil en controle die de nakoming van haar verplichtingen geheel of gedeeltelijk verhindert. Hieronder begrijpen wij ondermeer maar niet beperkt tot: stakingen, onverwachte files, ongevallen op de Europese wegen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-) netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de website, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden,… 

Artikel 9 – Nietigheid en volledigheid

Deze Algemene Voorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen de klant en ons, met betrekking tot de erin opgenomen materie.

Indien één of meerdere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk onwettig, nietig of voor enige andere reden niet afdwingbaar zou(den) zijn, dan zal deze clausule geacht worden te kunnen afgescheiden worden van deze Algemene Voorwaarden en niet de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen beïnvloeden. 

Artikel 10 - Bevoegdheid en toepasselijk recht

Het Belgische recht is van toepassing op alle geschillen die verband houden met of die voortvloeien uit onze aanbiedingen en/of overeenkomsten. In geval van geschillen of betwisting zijn enkel de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van onze maatschappelijke zetel bevoegd.

Algemene Voorwaarden webshop vdv-frame

Algemene voorwaarden deelname aan een workshop.

Inschrijven op een workshop(s) kan enkel nog via mijn website. Je schrijft je in door de gekozen workshop toe te voegen aan het winkelmandje. Daarna dien je dadelijk af te rekenen, ook al vind het evenement pas binnen enkele maanden plaats. Zo ben je ook steeds zeker van je deelname. Bij het evenement worden tevens het aantal plaatsen die nog vrij zijn vermeld.

De evenementen zullen wel nog steeds kenbaar gemaakt worden via de nieuwsbrief en de fb pagina, doch inschrijven kan niet meer via fb, mail of sms.

Deelname aan de workshop is steeds op eigen risico. Schade aan/of diefstal van materiaal is steeds ten laste van de deelnemer.

Terugbetalingen na annulering door de deelnemer worden enkel toegestaan bij ongeval, hospitalisatie of een overlijden in de persoonlijke familiekring hiervoor moet hij/zij zelf een annuleringsverzekering voorzien.

Wanneer de organisator om één of andere reden een dagworkshop moet verplaatsen zal hij hiervoor een oplossing aanbieden in de vorm van een te goed bon op een dagworkshop naar keuze of hij verplaatst de workshop naar een ander tijdstip. (Dit is niet van toepassing om meerdaagse workshops).

Er worden GEEN terugbetalingen gedaan door de organisator. (uitgezonderd bij annuleren van een workshop door de organisator zelf en wanneer die ook niet meer ingepland zal worden ).

De organisator kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor diefstal of schade aan het materiaal alsook niet voor lichamelijke letsels.


De organisator kan ook niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele stakingen van trein of metro.

De organisator kan ook niet verantwoordelijk worden gesteld wanneer door slechte weersomstandigheden 1 of meerdere locaties niet bezocht kunnen worden tijdens deze uitstap.

De locatie bij seizoensgebonden onderwerpen in macrofotografie kunnen ten allen tijde door de organisator gewijzigd worden. (bijvoorbeeld wanneer er onverwacht gemaaid werd en er een andere plek moet gezocht worden door de organisator = overmacht).

Indien er hierdoor een workshop moet verplaatst of geannuleerd wordt zal de organisator u een oplossing voorstellen.

Bij annulatie in de periode vanaf de inschrijving tot 14 dagen voor aanvang van het evenement zal er steeds een administratie kost van 40 euro worden aangerekend.

Bij annulatie in de termijn van 14 dagen tot 7 dagen voor aanvang van het evenement zal een kost van 50 euro worden aangerekend.

Bij een annulering in de laatste week zal er geen terugbetaling meer worden voorzien, uitgezonderd wanneer de deelnemer moet afmelden door ziekte, ongeval of overlijden in familiekring. Bij ziekte of ongeval zal er ook steeds een attest moeten worden voorgelegd om een terugbetaling te kunnen ontvangen. In alle andere gevallen is een terugbetaling uitgesloten.

De deelnemer gaat akkoord dat inschrijvingen op één of meerdere workshops bindend zijn.

De deelnemer verklaart zich bij inschrijving van het evenement akkoord dat hij/zij al deze voorwaarden heeft ontvangen en gelezen.

De lijst van de algemene voorwaarden kan ten alle tijden aangevuld of gewijzigd worden door de organisator.

Laatste wijziging 24/05/2023

Algemene voorwaarden. Algemene voorwaarden fotoshoot VDV Frame bvba, 1 oktober 2022

Algemeen 

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten en producten van VDV Frame bvba met uitzondering van de workshop waarvoor andere voorwaarden gelden. ( De algemene voorwaarden voor de workshops staan vermeld op de website van VDV Frame).

2. Bij het afnemen van diensten of producten ga je automatisch (stilzwijgend) akkoord met de voorwaarden zoals hieronder beschreven.

3. Heb je tegen deze voorwaarden bezwaar dan kun je dat enkel schriftelijk en met aangetekend schrijven kenbaar maken.

4. Deze algemene voorwaarden kunnen op ieder gewenst moment door VDV Frame aangepast / aangevuld worden.

Info, prijsoffertes en boekingen via mail.

1. Alle communicatie omtrent info, prijsoffertes verloopt via email. Wanneer de klant een fotosessie boekt via de website zal hem/haar gevraagd worden een vragenlijst in te vullen met persoonlijke gegevens. Deze gegevens dienen enkel om nadien met u contact te kunnen opnemen om verdere afspraken te maken of voor het factureren, en worden niet voor andere doeleinden gebruikt.

2. Offertes die via mail gevraagd worden zijn volledig vrijblijvend en blijven geldig voor een periode van 2 weken, tenzij anders is overeengekomen.

3. Een offerte verplicht niet tot levering van een prestatie van de fotograaf.

4. Het verschuldigde bedrag bij boeking dient voor aanvang van de fotosessie voldaan te worden. Dit kan enkel na ontvangst van de factuur en via overschrijving.

5. De factuur dient binnen 14 dagen na ontvangst voldaan te zijn, is dit niet het geval dan vervalt de boeking.

6. Pas na het betalen van het verschuldigde bedrag wordt een datum vastgelegd .

7. Bij annulering door de klant 7 dagen voor aanvang van de fotosessie, wordt een annuleringsvergoeding van 50% aangerekend. Bij te rechtvaardigen omstandigheden, waardoor het onmogelijk blijkt de fotosessie te laten plaatsvinden op het afgesproken tijdstip, wordt in onderling overleg een nieuwe afspraak vastgelegd.

8. Je fotoreportage is voor jou persoonlijk gemaakt, daarom is teruggave van geld in geen enkel geval mogelijk.

9. Bij boeking geef je automatisch toestemming voor de gemaakte opnames en ga je akkoord aangaande afstand van portretrecht en geef je ook toestemming om alle gemaakte foto’s te gebruiken voor zakelijke en commerciële doeleinden zoals bvb, portfolio, sociale media, eigen gebruik, drukwerk en andere.... Dit houdt ook in dat de fotograaf het recht heeft foto’s zonder toestemming van de klant/het model of modellen, aan een ander commercieel bedrijf door te geven voor een publicatie.

Boekingen hondenshoot via de webshop.

Prijs : 

De prijzen die vermeld staan in de bestaande formules kunnen ten allen tijde aangepast worden. Uiteraard geld dit niet wanneer u reeds een boeking heeftt geplaatst.

De prijs omvat steeds de beschrijving zoals vermeld in de formules en eventuele extra’s zullen dan ook worden aangerekend. Ook inbegrepen zijn de verplaatsingskosten wanneer de shoot zich binnen een straal van 15 km vanaf ons adres bevind.

Vind de shoot plaats buiten een straal van 15 kilometer, dan zal er een verplaatsings toeslag van 0.45 eurocent/km worden aangerekend. Deze extra kost zal ook betaald worden door de klant voor aanvang van de shoot. De klant ontvangt hiervan dan ook een ontvangstbewijs.

Aangeboden formules :

VDV Frame bied via de webshop 3 formules aan wanneer u een fotoshoot van uw hond wil boeken.

In deze formules staan steeds duidelijk vermeld wat de klant aan beelden zal ontvangen.

Prijzen en formaten van het aantal vermelde foto’s zijn inbegrepen. Voor eventuele nabestellingen zal er een extra kost worden aangerekend.

De afgewerkte foto’s worden na de shoot verstuurd naar een erkend printlabo. Zo kunnen we enkel de beste kwaliteit garanderen. Ten laatste 3 weken na het doorsturen van de foto’s aan het labo ontvangt de klant zijn foto’s en / of fotoalbum. Deze kunnen per post verstuurd worden of opgehaald worden op ons adres.

De betaling gebeurt online waarna de klant steeds de bevestiging van zijn bestelling via mail ontvangt. VDV Frame verbind zich ertoe u binnen de 24u te contacteren (via mail of gsm), waarbij alle praktische zaken en het vastleggen van een datum wordt overeengekomen.

De fotosessie

1. De fotosessies vinden plaats op een met de klant afgesproken locatie.

2. VDV Frame en zijn fotograaf zijn niet aansprakelijk voor gebeurlijke ongevallen van fysieke of materiële aard, vóór, tijdens of na de fotosessie.

3. VDV Frame zal de opdracht uitvoeren naar beste inzicht en vermogen tijdens de bestaande omstandigheden.

4. De fotograaf heeft het recht om de opdracht ten allen tijde stop te zetten om redenen als plotse weersverandering, onvoorzien/onverwacht gedrag van dier of mens.

5. Uit iedere fotoreportage wordt een selectie van de foto’s gemaakt. VDV Frame zal een selectie maken van de naar hun inzicht beste foto’s. VDV Frame is vrij om naar eigen inzicht te beoordelen welke foto’s wel en niet geschikt zijn om aan je te tonen. Je kan geen beroep doen op foto’s die volgens VDV Frame niet geschikt zijn.

 6. Tenzij anders aangegeven zijn er maximaal 2 honden inbegrepen per fotosessie.

7. De klant ontvangt steeds het aantal foto’s die vermeld staan in de gekozen formule.  De foto’s blijven eigendom van VDV Frame en mogen niet zonder schriftelijke toestemming van de fotograaf, voor andere doeleinden gebruikt worden. (zie rubriek auteursrecht) Wenst de klant één of meerdere foto’s aan te kopen dan doet VDV Frame een beroep op een professioneel labo om de foto’s te printen en aan te leveren. Het opgegeven formaat van de prints kan licht verschillen van het formaat die vermeld staan in de formules.

8. Bij een nabestelling  van 1 of meerdere prints zullen er extra kosten worden aangereken.. Prijzen zijn afhankelijk van het door de klant gekozen formaat en materiaal waarop de afdruk wordt gemaakt.

9. Na overeenkomst en betaling zal VDV Frame alle bestellingen doorgeven aan het printlabo.


Betaling & leveringen bij een bestelling van een fotoshoot via mail

1. Prijsoffertes worden enkel per mail doorgeven. Wanneer de klant akkoord gaat (schriftelijk door antwoord op de mail) met de offerte wordt er een factuur opgemaakt en is de boeking bindend en dus definitief.

2. Betaling dient per bankoverschrijving te gebeuren, uiterlijk 14 dagen na ontvangst van de factuur, op rekening nummer BE 25 8916 4406 7882 steeds met vermelding van naam en adres. Bij ontvangst van de betaling neemt VDV Frame contact op met de klant om een datum af te spreken waarop de fotosessie kan plaatsvinden.

3. VDV Frame behoudt het recht om ten allen tijden de prijzen aan te passen. Bij boeking telt het tarief dat geldig is op dat moment.

 4. Product-tegoed is niet omwisselbaar voor contanten.

5. VDV Frame heeft het recht om ten allen tijde de fotosessie te annuleren omwille van ziekte, slecht weer of onverwachte omstandigheden. Er zal in samenspraak een nieuwe afspraak worden vastgelegd.

6. Indien de klant , zonder geldige reden, niet komt opdagen tijdens zijn afspraak, heeft de fotograaf het recht tot aanrekenen van 100% van de geboekte fotosessie.

7. Bij annulering door de klant 7 dagen voor aanvang van de fotosessie, wordt een annuleringsvergoeding van 50% aangerekend. Bij annulering door de klant vanaf de betaling tot 8 dagen voor de aanvang van de sessie zal steeds een administratieve kost van 30 procent worden aangerekend. Bij te rechtvaardigen omstandigheden, waardoor het onmogelijk blijkt de fotosessie te laten plaatsvinden op het afgesproken tijdstip, wordt in onderling overleg een nieuwe afspraak vastgelegd.

8. Digitale foto’s (aantal zoals reeds eerder vermeld), worden via Wetransfer of via een opslag medium (zoals een USB stick) geleverd. Je bent zelf verantwoordelijk voor het opslaan, het maken van een back-up en het kunnen openen van bestanden. Het geleverde bestandsformaat is .JPG. Onbewerkte foto’s of RAW bestanden zijn niet verkrijgbaar en worden nooit geleverd.

9.memories verstuurt de cadeaubon naar het door de klant opgegeven adres, echter wordt deze pas verstuurd na ontvangst van de betaling.  Indien de ontvanger een duurder pakket of product wenst dan is het mogelijk het verschil bij te betalen.

Auteursrecht 

1. Bij boeking geeft de klant automatisch toestemming voor de gemaakte opnames en gaat akkoord aangaande afstand van portretrecht en geeft hiermee ook toestemming om alle gemaakte foto’s te gebruiken voor zakelijke en commerciële doeleinden zoals, portfolio, sociale media, eigen gebruik, drukwerk en andere.... Dit houdt ook in dat de fotograaf het recht heeft foto’s zonder toestemming van de klant/het model of modellen, aan een ander commercieel bedrijf door te geven voor een publicatie.

2. Bij het aanleveren van web-bestanden en/of hoge resolutie bestanden wordt enkel een licentie over deze foto`s verleend. De gemaakte opnamen vallen onder bescherming van het auteursrecht en blijven eigendom van de fotograaf. Het croppen, uitsnijden of bewerken in welke vorm dan ook, waarbij het copyright logo wordt verwijderd, is ten allen tijde ten strengste verboden. Elk gebruik van een werk van de fotograaf dat niet schriftelijk is overeengekomen, wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van de fotograaf. De klant is, tenzij anders overeengekomen, niet bevoegd sublicenties te verlenen aan derden, noch zijn eigen licentie over te dragen aan een ander.

3. Voor inbreuk op de auteursrechten van de fotograaf geldt de Belgisch auteurswetgeving.

4. Veroordeling tot betalen van een schadevergoeding aan VDV Frame geeft geen recht op verder gebruik van het werk van de fotograaf.

 Aansprakelijkheid & verantwoordelijkheid

1. Het is in geen geval mogelijk om (schade)claims te leggen op de fotograaf, in welke zin dan ook.

2. Je bent tijdens de fotosessie zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor jezelf, je hond(en) en je eigendommen. Schade aan jezelf, je hond(en) en je eigendommen is op geen enkele wijze te verhalen op de fotograaf.

3. Deelname aan een fotosessie is volledig op eigen risico.

Klachten

1. Bezwaren of betwistingen over de uitvoering worden niet meer aanvaard na de 8e dag volgend op de datum van inzage van de fotobestanden. Elke betwisting dient bij aangetekend schrijven gemeld te worden. VDV Frame heeft het recht om binnen redelijke termijn het afgekeurde werk opnieuw te leveren of te herstellen.

2. Bezwaren of betwistingen over de afrekening worden niet meer aanvaard na de 8e dag volgend op de factuur datum.

3. De klant blijft na bezwaren of betwistingen nog steeds onderhevig aan de betalingsverplichting. Het is onder geen enkel beding mogelijk om het volledig bedrag terug te eisen of een vergoeding te vragen van VDV Frame. Er zal dus steeds een administratieve kost voor reeds geleverde prestaties van 30 procent worden aangerekend.

Website

De informatie op de website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Retour & herroeping 1. Gepersonaliseerde producten/diensten kunnen vanwege hun aard niet retour genomen worden. Ruilen is bij deze producten ook niet mogelijk.

Laatste wijziging 19/09/2023.close

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x